e-hvtd v2.0 (9175)

初服 sơ phục
♦Bắt đầu làm việc gì. ◇Thư Kinh : Tri kim ngã sơ phục (Triệu cáo ) Biết nay ta vừa mới chấp chính.
♦Quần áo mặc lúc chưa làm quan. ◇Lưu Trường Khanh : Tri quân hỉ sơ phục, Chỉ ái thử thân nhàn , (Tống Tiết Thừa Củ trật mãn bắc du 滿).
♦Chỉ quần áo người thường tục. § Nói tương đối với tăng y (Phật giáo).