e-hvtd v2.0 (9175)

初月 sơ nguyệt
♦Trăng non, trăng thượng tuần.