e-hvtd v2.0 (9175)

初學 sơ học
♦Lúc mới bắt đầu học tập.
♦Học vấn còn nông cạn.