e-hvtd v2.0 (9175)

初獻 sơ hiến
♦Tuần rượu cúng lần thứ nhất.
♦Tuần rượu mời khách lần đầu.