e-hvtd v2.0 (9175)

初夏 sơ hạ
♦Lúc bắt đầu mùa hè, tức tháng 4 âm lịch.