e-hvtd v2.0 (9175)

初階 sơ giai
♦☆Tương tự: sơ bộ .