e-hvtd v2.0 (9175)

初民 sơ dân
♦Chỉ người đời thượng cổ. ◎Như: giá ta thạch khí, đô thị thượng cổ sơ dân đích thủ nghệ , .