e-hvtd v2.0 (9175)

初級 sơ cấp
♦Bậc đầu tiên.
♦Bậc thấp nhất.