e-hvtd v2.0 (9175)

初稿 sơ cảo
♦Bản thảo mới viết ra lần đầu, còn sửa chữa, khác với định cảo 稿.