e-hvtd v2.0 (9175)

初步 sơ bộ
♦Bước đầu, giai đoạn mở đầu. Ngày nay, sách vở dẫn đạo nhập môn cũng gọi là sơ bộ . ◎Như: anh văn sơ bộ .