e-hvtd v2.0 (9175)

傀儡 quỷ lỗi
♦Pho tượng gỗ, trong hí kịch, làm bù nhìn, mặc cho người ở sau màn tùy ý điều khiển.
♦Tỉ dụ người hoặc tổ chức, chỉ vì hư danh, không có chủ trương nhất định, ai nói sao nghe vậy, cam chịu người khác sai khiến, thao túng. ◇Chu Tử toàn thư : Kim ư cổ nhân sở dĩ hạ học chi tự, tắc dĩ vi cận ư quỷ lỗi nhi bỉ yếm chi , (Quyển nhất, Học nhất , Tổng luận vi học chi phương ).