e-hvtd v2.0 (9175)

列土分疆 liệt thổ phân cương
♦Ngày xưa, thiên tử chia đất cho chư hầu hoặc công thần gọi là liệt thổ phân cương .