e-hvtd v2.0 (9175)

儒尊 nho tôn
♦Bậc lĩnh tụ trong nho học.