e-hvtd v2.0 (9175)

儒雅 nho nhã
♦Học dưỡng thâm hậu, khí độ ung dung.