e-hvtd v2.0 (9175)

儒墨 nho mặc
♦Nho gia và Mặc gia. ◇Hàn Phi Tử : Thế chi hiển học, Nho, Mặc dã. Nho chi sở chí, Khổng Khâu dã; Mặc chi sở chí, Mặc Địch dã , , . , ; , (Hiển học ).
♦Phiếm chỉ các loại học phái.