e-hvtd v2.0 (9175)

儒學 nho học
♦Tư tưởng, giáo nghĩa của nhà nho, cái học của người theo đạo Khổng Mạnh .