e-hvtd v2.0 (9175)

儒教 nho giáo
♦Giáo nghĩa của Khổng Mạnh . ☆Tương tự: Khổng giáo