e-hvtd v2.0 (9175)

原狀 nguyên trạng
♦Hình trạng vốn có, trạng thái từ trước đến giờ. ◎Như: khôi phục nguyên trạng .