e-hvtd v2.0 (9175)

免役 miễn dịch
♦Khỏi phải làm lao dịch.
♦Miễn trừ binh dịch.