e-hvtd v2.0 (9175)

六親 lục thân
♦Sáu bậc thân gần, gồm: cha, mẹ, anh, em, vợ và con (phụ, mẫu, huynh, đệ, thê, tử , , , , , .
♦Có khi lục thân lại gồm: phụ, tử, huynh, đệ, phu, phụ , , , , , .
♦Cũng có thuyết nói khác nữa.