e-hvtd v2.0 (9175)

凶星 hung tinh
♦Sao xấu, sao chẳng lành. § Có người tin rằng bị hung tinh chiếu mệnh thì có tai vạ. ◇Tô Thuấn Khâm : Vân tạc kiến hung tinh, Thượng đế hạ cảnh giới , (Cảm hứng ).