e-hvtd v2.0 (9175)

凶事 hung sự
♦Việc tang ma.
♦Việc chiến tranh.
♦Tai họa.
♦Việc xấu xa, hoại sự.