e-hvtd v2.0 (9175)

凶服 hung phục
♦Quần áo tang, tang phục. ◇Luận Ngữ : Hung phục giả thức chi (Hương đảng ) Thấy người mặc đồ tang, thì cúi đầu, dựa vào đòn xe để tỏ lòng tôn kính.
♦Quần áo giáp, mặc khi có thể gặp nguy hiểm. Có thuyết cho là quần áo của bọn hung ác mặc.