e-hvtd v2.0 (9175)

凶險 hung hiểm
♦Hung ác gian hiểm. ◇Tống Thư : Đạo Khánh hung hiểm bạo hoành, cầu dục vô dĩ, hữu thất kì ý, triếp gia chủy lạp, vãng vãng hữu tử giả , , , , (Cao Đạo Khánh truyện ) Cao Đạo Khánh hung ác gian hiểm ngang ngược, tham lam không thôi, ai làm chi không vừa ý, liền đánh đập hành hạ, thường thường có người chết.
♦Nguy hiểm. ◎Như: bệnh tình hung hiểm .