e-hvtd v2.0 (9175)

凶徒 hung đồ
♦Người hung ác. ☆Tương tự: bạo đồ , ác đồ , ác nhân .