e-hvtd v2.0 (9175)

凶惡 hung ác
♦Tàn nhẫn, hung bạo. ☆Tương tự: hung tàn , tàn bạo , thô bạo .