e-hvtd v2.0 (9175)

價值 giá trị
♦Giá tiền một phẩm vật, một dịch vụ.
♦Mức cao thấp, hay dở, xấu tốt. dựa theo một tiêu chuẩn nào đó.