e-hvtd v2.0 (9175)

割讓 cát nhượng
♦Cắt ra một phần nhường cho người khác, thường nói về đất đai. ◎Như: Giáp Ngọ chiến bại, Mãn Thanh chánh phủ bị bách tương Đài Loan cát nhượng cấp Nhật Bổn , 滿 thua trận Giáp Ngọ, chính phủ Mãn Thanh bị bức bách đem Đài Loan cắt nhượng cho Nhật Bổn.