e-hvtd v2.0 (9175)

割禮 cát lễ
♦Tục lệ Do Thái giáo và Hồi giáo, khi con trai thụ giáo đem cắt miếng da ở đầu sinh thực khí (bao bì ), gọi là cát lễ .