e-hvtd v2.0 (9175)

偉氣 vĩ khí
♦Chí khí to lớn, khí khái phi thường. ◇Tống Liêm : Quân hầu tâm sự Hán Vũ Hầu, Vĩ khí anh thanh quán thiên tự , (Đề Tông Trung Giản công cáo ).