e-hvtd v2.0 (9175)

侍郎 thị lang
♦Chức quan hàng tam phẩm.