e-hvtd v2.0 (9175)

罷課 bãi khóa
♦Bỏ khóa học. § Giáo sư, học sinh hoặc sinh viên bỏ khóa học để biểu thị, đòi hỏi.