e-hvtd v2.0 (9175)

伊周 y chu
Y Doãn đời Thương và Chu Công đời Chu, hai bậc hiền tướng giúp vua trị nước.