e-hvtd v2.0 (9175)

前例 tiền lệ
♦Lệ đã có từ trước.