e-hvtd v2.0 (9175)

前定 tiền định
♦Chuẩn bị, sắp đặt sẵn. ◇Lễ Kí : Ngôn tiền định tắc bất kiếp (Trung Dung ) Lời sắp đặt sẵn thì nói không vấp váp.
♦Thuyết số mệnh theo đó mọi sự đều được an bài sẵn. ◇Hồng Lâu Mộng : Tập Nhân khán liễu, phương tri giá tính Tưởng đích nguyên lai tựu thị Tưởng Ngọc Hàm, thủy tín nhân duyên tiền định , , (Đệ nhất bách nhị thập hồi) Tập Nhân nhìn thấy, biết anh chàng họ Tưởng này chính là Tưởng Ngọc Hàm, mới tin rằng nhân duyên của mình đã định từ trước.