e-hvtd v2.0 (9175)

前導 tiền đạo
♦Khi quan lại xuất hành, gọi nghi trượng mở đường là tiền đạo .
♦Người đi trước dẫn đường. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Chúng quân lĩnh mệnh, Lã Mông tiện giáo tiền đạo , 便 (Đệ lục thập tam hồi) Quân sĩ vâng lệnh, Lã Mông bèn cho chúng đi trước dẫn đường.