e-hvtd v2.0 (9175)

真確 chân xác
♦Chân thật và chính xác. ◇Tưởng Quang Từ : Tha tuy nhiên bất nguyện ý chân xác địa đối ngã thuyết, đãn ngã tổng cảm giác tha hữu thương tâm đích sự tình , (Áp lục giang thượng ).