e-hvtd v2.0 (9175)

三災 tam tai
♦Ba thứ tai họa, gồm hỏa tai (cháy nhà), phong tai (bão) và thủy tai (nước lụt).