e-hvtd v2.0 (9175)

乳嫗 nhũ ẩu
♦Vú em. Cũng gọi là nãi mụ .
♦☆Tương tự: nhũ mẫu , nghị mẫu , dưỡng nương .