e-hvtd v2.0 (9175)

獲益 hoạch ích
♦Thu được lợi ích. ◎Như: hoạch ích bất thiển .