e-hvtd v2.0 (9175)

仁厚 nhân hậu
♦Nhân từ và trung hậu.