e-hvtd v2.0 (9175)

刻薄 khắc bạc
♦Nghiêm khắc, hà khắc.
♦Ác nghiệt, vô tình. ◇Ba Kim : Tha hựu bất thị một hữu tiền, tố sự tình vi thập ma yếu giá dạng khắc bạc? , ? (Thu , Tam cửu ).
♦Khấu bớt, chiếm đoạt. ◇Cựu Đường Thư : (Lí) Thật tri lưu hậu, khắc bạc quân sĩ y thực, quân sĩ oán bạn , , (Lí Thật truyện ).