e-hvtd v2.0 (9175)

下層 hạ tằng
♦Tầng dưới, cấp dưới.
♦Hạ lưu, hạ đẳng.