e-hvtd v2.0 (9175)

下游 hạ du
♦Đoạn sông gần ra tới biển.
♦Vùng đất gần cửa sông.