e-hvtd v2.0 (9175)

低賤 đê tiện
♦Thấp hèn, ti tiện. § Thường dùng nói về thân phận, địa vị trong xã hội. ◇Chu Tự Thanh : Ngã môn đích hài tử sở dĩ cao quý, chánh nhân vi ngã môn bất tằng xuất mại tha môn, nhi na cá nữ hài sở dĩ đê tiện, chánh nhân vi tha thị bị xuất mại đích , , , (Sanh mệnh đích giá cách, thất mao tiền , ).
♦Vật giá rất thấp. ◎Như: cận lai thái giá đê tiện, nông phu môn đô huyết bổn vô quy , .