e-hvtd v2.0 (9175)

除非 trừ phi
♦Trừ ra, ngoài cái đó ra. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Trừ phi tha nữ nhi bất yếu giá nhân tiện bãi hưu. Bất nhiên, thiểu bất đắc nam môi nữ chước 便. , (Tiền tú tài thác chiếm phụng hoàng trù ) Trừ phi con gái của ông không muốn lấy chồng thì thôi. Chứ không thì thiếu gì người làm mai làm mối.