e-hvtd v2.0 (9175)

陝西 thiểm tây
♦Tên một tỉnh của Trung Quốc. Gọi tắt là Thiểm .