e-hvtd v2.0 (9175)

阨窮 ách cùng
♦Khốn ách cùng khổ.