e-hvtd v2.0 (9175)

閉氣 bế khí
♦Cố ý ngưng thở.
♦Tắt hơi chết.