e-hvtd v2.0 (9175)

鉤校 câu hiệu
♦Kiểm tra lại kết quả. ◇Hán Thư : Thiếu phủ đa bảo vật, thuộc quan (Trần) Hàm giai câu hiệu, phát kì gian tang , , (Trần Hàm truyện ).
♦Tìm tòi, tra cứu.